16.3.2021 Tiedote yhdistyksille 1.4.2021 järjestelyerien 0.8% jakamisesta sosiaali- ja terveys toimialalla

Yleistä:

Palkkaneuvottelut ovat edunvalvonnan haastavin perustehtävä. Kuinka taataan jäsenistön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu? Isoksi ongelmaksi koimme tiedossa olevan kaupungin 4.5M€ palkkakehitysohjelman haasteen, sen piirissä mahdollisesti/oletettujen tai esitettyjen nimikkeiden tilanteen. Miten turvaamme niiden nimikkeiden palkkakehityksen, jotka oletetaan olevan kaupungin palkkakehitysohjelmassa ja ovat nyt rekrytointi ongelmaisia? Työnantajan esitykset elivät, hakien heille myönteistä tulosta joka luonnollista, kun sopimuksissa ei ollut ns ”perälautaa”, olemattakaan mahdollisimman tasapuolinen, kuten valtakunnallinen sopimus edellyttää. Kehitimme omaa neuvottelutaktiikkaamme luomalla toimialalla pää-ja varapääluottamusringin neuvotteluihin valmistautumiseen.

 

KVTES

Jaettava kohdennus oli n.165.000€/kk ja n.2800 henkilölle

Sopimuksen järjestelyerän kohdentamisneuvottelut eli jako tehtävänkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen lisään, sujuivat ongelmitta. 0.6% tehtävänkohtaiseen palkkaan ja 0.2% henkilökohtaiseen lisään. Työnantajakin halusi korottaa mahdollisimman paljon matalaa tehtäväkohtaistapalkan osaa, kilpailuetuna muihin kuntiin nähden.

Toimialan neuvottelussa työnantajan esitys kohdentui tällä kertaa osittain suurille SOS-hinnoittelun perustehtävän nimikkeille. Työnantajan lopulta hyväksyessä järjestön kohdentamisesityksen, perustoimintaa tukevien liitteiden eräille ammattinimikkeille, esitys on hyväksyttävissä. Tosin moni muukin nimike olisi oikeudenmukaisuuden nimissä, ollut samoin kriteerein oikeutettu kohdentamiseen. Toimialalla sopimus jäi erimieliseksi. Järjestön esitykset perustuivat edunvalvonnallisiin keskusteluihin luottamusmiesten ja yhdistyksien kanssa.

 

Tekninen sopimus

Jaettava kohdennus oli n.2100€/kk ja n.60 henkilölle

Sopimuksen järjestelyerän kohdentamisneuvottelut sujuivat ongelmitta. 0.5% tehtävänkohtaiseen palkkaan ja 0.3% henkilökohtaiseen lisään, valtakunnallisen minimirajauksen mukaisesti.

Jälleen kerran päästiin ratkaisuun nopeasti. Työnantajan ensimmäisen esityksen jälkeen, esitimme oman esityksemme: työnantajan kohdennuskorotusten leikkaamisen sekä sen kohdennuksena matalapalkkainen ammatialaryhmä. Muiden järjestöjen ja työnantajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen se hyväksyttiin ja päästiin yksimieliseen sopimukseen.

 

Tunti sopimus

Jaettava kohdennus oli 0.68€/tunti ja 2 henkilölle

Sopimuksen järjestelyerän kohdentamisneuvottelut sujuivat ongelmitta. 0.7% perustuntipalkkaan ja 0.1% henkilökohtaiseen lisään.

Työnantajan ensimmäisen esityksen jälkeen, esitimme oman esityksemme, kohdentuen kahdelle nimikkeelle palkkahinnoittelu tunnuksen sisäisen tasaamisen kohdentamiseksi. Järjestön tuntipuolen pääneuvottelijan HKL:n tuntipuolen pääluottamusmiehen kommentoinnin jälkeen liittyen henkilökohtaisenlisän kohdentamiseen, pääsimme yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.

 

Liite 1 ja hinnoittelemattomat

Kyseiset ryhmät on osittain eriytetty toimialalla neuvotelluista ja ne on käyty yhteisjärjestön puheenjohtajan toimesta, hänen saamansa plm-jaoksen tuen turvin.

Jaettava kaupunkitasoinen kohdennus on 56.00€/kk

Mielestämme ei ole järkevää ”hajoittaa” kyseiset neuvottelut, toimialalta kaupungin keskitetyiksi. Luotettava ja oikeudenmukaiseksi koettu palkitsemisjärjestelmä perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Avoimuuden lisäämiseksi, olisi hyväksi etukäteen julkaista kuinka keskitetysti neuvotellut järjestelyerän kohdentamiset rahoitetaan.

Kaupunki työnantajan esitys ei vastaa näkemystämme toiminnon tarpeesta, eikä ole tasapuolinen. Jatkossa tulisi keskittää kaikki järjestelyerä neuvottelut toimialueille ja palveluille, joissa ymmärretään substanssi sekä paikallinen palkkakehitystarve toiminnan kannalta selkeämmin.

28.2.2021 Sote:n osuus n.16000€/kk, 249 henkilölle (keskiarvo 65€)

 

Yhteenveto

Palkkauksen oikeudenmukaisuuden kehittämisen toteutumiseksi, koemme tulevaisuudessa suuren tarpeen edelleen kehittää, toimiala- ja varsinkin kaupunkitasoisen tehtävänvaativuuden arviointi- sekä arviointikarttatyöskentelyä, tähän työhön tarviimme laajaa keskustelua teiltä.

 

SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALA

 

Jaana Syrjänen               Kai Suutari
pääluottamusmies              pääluottamusmies