Yhteisjärjestön säännöt

1 § Yhteisjärjestön nimi, kotipaikka, toimialue ja nimenkirjoittajat

 1. Yhteisjärjestön nimi on Helsingin yhteisjärjestö JHL ry sen kotipaikka Helsinki ja toimialue Helsinki.

2. Yhteisjärjestön nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, sihteeri ja yhteisjärjestön hallituksen keskuudestaan valitsemat kaksi (2) jäsentä, heistä aina kaksi (2) yhdessä.

2 § Yhteisjärjestön tarkoitus ja tehtävät

1. Yhteisjärjestön tarkoituksena on toimia jäljempänä 3 §:ssä mainittujen jäsenyhdistysten välisen yhteistoiminnan ylläpitäjänä ammatillisen järjestäytymisen edistämiseksi sekä jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edunvalvonnan tehostamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhteisjärjestö:

a. tekee työnantajalle kaikkien yhteisjärjestön jäsenyhdistysten toimialueensa jäseniä koskevat sellaiset paikalliset työ- ja virkaehto- sopimusesitykset sekä jäsenistön muita palvelussuhteen ehtoja koskevat ja yhdistysten jäsenistön edunvalvontaan liittyvät muut sopimusesitykset, joita ei tehdä liiton nimissä,

b. tekee toimialueensa eri hallintokunnissa, virastoissa, laitoksissa ja työpaikoilla toimivien jäsenyhdistysten jäseniä koskevat vastaavat esitykset, joita ei tehdä liiton nimissä,

c. käy edellä a ja b -kohdissa mainituista esityksistä neuvottelut ja allekirjoittaa syntyneet sopimukset,

d. valvoo yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa valtakunnallisten sekä muiden toimialueensa sopimusten ja suositusten paikallista soveltamista ja täytäntöönpanoa.

3. Jos yhteisjärjestö tai sen jäsenyhdistys katsoo hallintokunta-, virasto-, laitos- tai työpaikkakohtaiset neuvottelut tarkoituksenmukaisiksi, voi kyseisiä jäseniä edustava yhdistys yhteisjärjestön hallituksen suostumuksella tehdä kyseessä olevaa kokonaisuutta koskevat edellä a ja b -kohdissa mainitut esitykset, käydä niistä neuvottelut ja allekirjoittaa syntyneet paikalliset sopimukset. Mikäli neuvottelut koskevat useamman kuin yhden yhdistyksen jäseniä, on yhdistysten hoidettava neuvottelut yhdessä. Ennen neuvottelujen käynnistämistä yhteisjärjestön ja jäsenyhdistyksen on yhteisesti selvitettävä esitysten valmistelua ja neuvotteluja koskevat menettelytavat. Neuvottelujen päätyttyä jäsenyhdistyksen on saatettava neuvottelutulos viipymättä yhteisjärjestön tietoon.

4. Yhteisjärjestö voi järjestää kokouksia, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä avustaa ja tukea jäsenyhdistyksiään näiden toimiessa jäsentensä työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi.

5. Yhteisjärjestö voi omistaa kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä.

6. Toimintansa tukemiseksi yhteisjärjestöllä on oikeus järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa ravintola- ja majoitustoimintaa ja tavanomaista kioskikauppaa.

3 § Yhteisjärjestön jäseneksi liittyminen

1. Yhteisjärjestön jäseniksi voidaan hyväksyä saman työnantajan yhteydessä tai samalla hallinnonalalla tai samalla sopimusalalla toimiva Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto, rekisteröity jäsenyhdistys.

2. Yhteisjärjestön jäseninä voivat olla myös muut liiton rekisteröidyt jäsenyhdistykset.

4 § Yhdistyksen eroaminen yhteisjärjestöstä

Yhdistyksen, joka haluaa erota yhteisjärjestöstä, tulee tehdä tästä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Eroamispäätös voidaan tehdä vain, jos molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistys on vapaa jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua yhteisjärjestölle tehdystä eroamisilmoituksesta lukien, jolloin sen oikeudet ja velvollisuudet yhteisjärjestöön päättyvät. Yhdistyksen on suoritettava yhteisjärjestölle tulevat erääntyneet maksut.

5 § Yhteisjärjestön päätösvalta

1. Yhteisjärjestön päätösvaltaa käyttää edustajakokous, johon jokaisella yhteisjärjestöön kuuluvalla yhdistyksellä on oikeus valita edustajansa kesäkuun 30. päivän mukaisen jäsenmäärän perusteella.

Edustajaperuste määräytyy yhteisjärjestön jäsenmäärän mukaan seuraavasti: jos yhteisjärjestön jäsenmäärä on a. 9000 tai sitä enemmän yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 300 jäseneltä, b. 7000 tai sitä enemmän yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 250 jäseneltä, c. 5000 tai sitä enemmän yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 200 jäseneltä, d. 3000 tai sitä enemmän yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 150 jäseneltä, e. 2000 tai sitä enemmän yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 100 jäseneltä, f. alle 2000 yhdistys saa yhden (1) edustajan jokaiselta alkavalta 50 jäseneltä.

2. Mikäli yhteisjärjestöön kuuluvan jäsenyhdistyksen jäsenistä vain osa työskentelee sillä järjestämisalalla, jonka yhteydessä yhteisjärjestö toimii, yhdistyksen edustajamäärä lasketaan tämän osaluvun mukaan.

3. Yhdistyksillä on oikeus valita yhtä monta varaedustajaa kuin varsinaisia edustajia.

4. Jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni.

6 § Edustajakokoukset

1. Yhteisjärjestön sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokouksetMuita edustajakokouksia yhteisjärjestö voi pitää tarpeen mukaan.

2. Joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. valitaan yhteisjärjestön puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
b. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä 7 §:n asettamissa rajoissa
c. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi
d. valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara- toiminnantarkastajaa tai lain edellyttäessä kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö
e. vahvistetaan luottamusmiesvalinnat tai jäsenyhdistysten kokousten suostumuksella valitaan luottamusmiehet (ks.10 §)
f. päätetään toimihenkilöille maksettavista korvauksista
g. hyväksytään liiton ohjeistukseen pohjautuva hallituksen laatima toimintasuunnitelma
h. päätetään yhteisjärjestölle jäsenyhdistyksiltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta
i. hyväksytään talousarvio
j. käsitellään muut esille tulevat asiat.

3. Ennen huhtikuun 30. päivää pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
b. luetaan toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
c. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
d. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

4. Sääntömääräiset edustajakokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ja muut edustajakokoukset vähintään 3 päivää ennen kokousta joko jäsenille lähetettävillä kirjallisilla kokouskutsuilla tai julkaisemalla kutsu liiton lehdessä tai sähköpostitse tai varmennetulla tekstiviestillä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset.

5. Yhteisjärjestön hallituksen päätöksellä edustajakokoukseen voi etäosallistua ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen erikseen päättämien asioiden käsittelyyn. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

7 § Yhteisjärjestön hallitus

1. Yhteisjärjestön hallituksen muodostavat yhteisjärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhteisjärjestön puheenjohtajaksi sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

2. Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä keskuudestaan tai yhteisjärjestöön kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenistä muut toimihenkilöt.

3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, puheenjohtajan ollessa esteellinen. Hallituksen kokous on myös pidettävä, jos vähintään 1/4 hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

4. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö muista jäsenistä on läsnä.

5. Hallituksen jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta perättäisestä kokouksesta, voidaan erottaa hallituksesta yhteisjärjestön kokouksen päätöksellä.

6. Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on siirtynyt eläkkeelle näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen, ei ole vaalikelpoinen valittaessa yhteisjärjestön puheenjohtajaa tai hallituksen muita jäseniä.

8 § Jäsenmaksut

1. Yhdistykset vastaavat muodostamansa yhteisjärjestön taloudellisista ja muista toimintaedellytyksistä.

2. Yhteisjärjestön jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhteisjärjestön syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksun suuruus perustuu jäsenyhdistysten saamiin jäsenmaksutuloihin.

3. Mikäli yhdistyksen yhteisjärjestön edustajakokoukseen saama edustajamäärä määräytyy sen järjestämisalan jäsenten mukaan, jonka yhteydessä yhteisjärjestö toimii, määräytyy yhdistyksen yhteisjärjestölle suorittama jäsenmaksu tämän jäsenmäärän mukaan.

4. Yhdistykset suorittavat jäsenmaksunsa yhteisjärjestölle neljännesvuosittain.

9 § Tilit ja toiminnantarkastus

1. Yhteisjärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain.

2. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen on oltava valmiina toiminnantarkastajille/tilintarkastajille esitettäviksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

3. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee tarkastaa yhteisjärjestön tilit, omaisuus ja hallinto hyvän toiminnantarkastuksen edellyttämässä laajuudessa ja liiton hallituksen antamien toiminnantarkastusta koskevien ohjeiden mukaisesti.

4. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Luottamusmiehet

1. Luottamusmiehen toimikausi

Pääluottamusmiesten ja alueluottamusmiesten toimikausi on vähintään kaksi vuotta ja valinnat suoritetaan parittomina vuosina, ellei yhdistyksen kokous toisin päätä tai ellei luottamusmiessopimuksella ole muuta sovittu. Toimikausi voi olla enintään neljä vuotta.

2. Luottamusmiesten valinta

Luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten vaalissa vaalikelpoisia ovat ne jäsenet, joita valittava luottamusmies edustaa tai vaalikelpoisuus määräytyy alan virka- tai työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevien määräysten mukaisesti. Luottamusmiehen valintaan voivat osallistua ne jäsenet, joita valittava luottamusmies edustaa. Yhteisjärjestön luottamusmiesten tai pääluottamusmiesten vaali tapahtuu työpaikoilla, erillisissä vaalitilaisuuksissa tai postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhteisjärjestön hallitus päättää luottamusmiehen valintatavasta noudattaen liiton hallituksen hyväksymää valintaohjesääntöä tai päättää valintatavasta liiton hallituksen hyväksymiä periaatteita noudattaen. Yhteisjärjestön luottamusmies voidaan valita myös yhteisjärjestön syysedustajakokouksessa jäsenyhdistyksien kokouksissa asetetuista ehdokkaista edellyttäen, että jäsenyhdistykset, jotka edustavat yli puolta yhteisjärjestön piiriin kuuluvista jäsenistä, ovat yhdistyksien kokouksissa niin päättäneet. Yhteisjärjestön edustajiston syyskokous vahvistaa valinnan. Mahdolliset valintaa koskevat erimielisyydet ratkaisee liiton hallitus. Yhteisjärjestö ilmoittaa työnantajalle yhteisjärjestöä neuvotteluissa edustavat pääluottamusmiehet ja alueluottamusmiehet sekä useita pääluottamusmiehiä tai alueluottamusmiehiä valittaessa jokaisen pääluottamusmiehen tai alueluottamusmiehen edustaman toimialan.

3. Luottamusmiehen erottaminen

Luottamusmies voidaan erottaa toimikautensa aikana vain perustellusta syystä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous tai milloin luottamusmies edustaa useampia yhdistyksiä erottaminen suoritetaan vastaavalla tavalla kuin valintakin. Erottamisasian käsittely on mainittava kokouskutsussa. Erottamispäätös edellyttää vähintään ¾ enemmistöä. Äänioikeutettuja ovat ne jäsenet, joita luottamusmies edustaa. Käsiteltäessä pääluottamusmiehen erottamista on asiasta pyydettävä ennen asian päättämistä liiton hallituksen lausunto.

11 § Muita määräyksiä

1. Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan liiton sääntöjä ja yhdistyslakia.

2. Yhteisjärjestön ja yhdistyksen väliset erimielisyydet ratkaisee liiton hallitus.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhteisjärjestön purkaminen

1. Näihin sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liiton edustajiston suostumus. Mikäli muutos kuitenkin koskee yhteisjärjestön nimeä ja sen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia säännöissä, ne voidaan suorittaa liiton hallituksen suostumuksella.

2. Jos yhteisjärjestö aiotaan purkaa, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus yhteisjärjestöön kuuluville yhdistyksille kaksi (2) kuukautta ennen edustajakokousta, jossa purkautumisehdotuksen on saatava hyväksytyksi tullakseen vähintään 3/4 enemmistön kannatus annetuista äänistä.

3. Yhteisjärjestön purkauduttua tai tultua lakkautetuksi, jaetaan sen jäljelle jääneet varat yhteisjärjestöön kuuluneiden yhdistysten kesken niiden jäsenmaksuperusteen mukaisessa suhteessa.